برای مشاهده درجه بندی عملکرد صندوق‌ها به صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنید.

برای مشاهده درجه بندی عملکرد یک ساله، سه ساله و پنج ساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش تنظیم ستون‌ها گزینه‌های مشخص شده را انتخاب کنید.

تصویر 1 : راهنمای مشاهده اطلاعات مربوطه
تصویر 2 : راهنمای مشاهده اطلاعات مربوطهارجاع به صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری