حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
ومعادنح 5,810
-0.17
5,810
-0.17
1,411 18,119,700 105,290
فباهنرح 15,030
1.49
14,970
1.08
591 1,917,849 28,713
قرنح 23,560
-0.30
23,620
-0.04
929 666,217 15,739
واميدح 6,930
3.28
6,720
0.15
293 1,913,230 12,851
ديرانح 7,180
-2.18
7,190
-2.04
582 1,568,251 11,284
وسپهح 5,200
0.00
5,200
0.00
25 1,029,257 5,352
دسبحانح 12,400
0.98
12,250
-0.24
240 217,494 2,664