نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
تاصيكوح 5,740
-4.97
5,810
-3.81
55 364,109 2,115
كچادح 4,580
-2.03
4,627
-1.03
63 221,505 1,025
كگلح 4,990
-1.77
5,000
-1.57
13 121,420 607