حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كفراح 5,850
9.96
5,640
6.02
140 4,433,945 25,016
وسپهح 2,852
-0.83
2,852
-0.83
312 7,951,479 22,681
پرديسح 1,394
-2.18
1,385
-2.81
1,432 15,435,913 21,378
دلرح 17,200
2.14
17,060
1.31
225 865,086 14,761
ركيشح 1,729
-9.99
1,803
-6.14
570 7,695,556 13,876
داروح 11,700
1.65
11,650
1.22
81 399,763 4,657