حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
وصندوقح 8,740
8.03
8,700
7.54
349 4,143,635 36,050
كمنگنزح 8,980
9.91
8,900
8.94
416 3,813,180 33,918
تملتح 1,185
9.93
1,137
5.47
1,257 14,627,303 16,625
بفجرح 7,950
3.79
7,910
3.26
70 1,182,703 9,351
كخاكح 7,450
5.37
7,380
4.38
114 957,542 7,069
خريختح 989
7.73
954
3.92
367 6,724,593 6,418
شاملاح 6,660
7.59
6,570
6.14
132 925,134 6,082
كفراح 3,675
9.54
3,578
6.65
220 1,117,960 4,000
دسبحانح 4,800
8.35
4,710
6.32
275 798,737 3,764
پكويرح 2,359
3.92
2,389
5.24
185 1,142,453 2,730
دفاراح 9,300
-1.06
9,300
-1.06
7 9,754 91