اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صايپا038 968,000
0.83
968,000
0.83
15 150,000 145,200
صايپا012 1,000,002
0.00
1,000,002
0.00
2 15,000 15,000
صفارس307 1,000,000
0.53
1,000,000
0.53
1 1,000 1,000
پارسا306 984,000
1.65
984,000
1.65
1 1,000 984
صشستا311 1,000,000
0.03
999,259
-0.04
6 270 270
صگل039 1,015,000
0.87
1,015,000
0.87
2 135 137
صگل411 971,001
0.00
971,001
0.00
1 6 6
صخود412 995,000
-0.50
995,000
-0.50
1 5 5