نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
پخشح 17,950
0.00
17,950
0.00
205 960,067 17,214
دسانكوح 8,000
-2.91
8,000
-2.91
11 150,551 1,204