حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
كتوكاح 24,518
-5.00
24,518
-5.00
128 21,139,692 518,305
پخشح 13,442
5.00
13,438
4.97
207 1,275,216 17,136
غويتاح 9,298
-5.00
9,298
-5.00
3 51,538 479
ثترانح 1,790
3.47
1,790
3.47
1 3,000 5