نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
فصباح 4,839
0.00
4,839
0.00
4,384 707,442,243 3,423,313
حخزرح 17,150
4.96
16,950
3.73
282 2,419,070 40,997
فجهانح 2,179
4.51
2,172
4.17
2,754 12,008,567 26,082
گوهرانح 2,057
0.78
2,047
0.29
144 1,728,530 3,538