نام نماد :

آرمان

نام شرکت :

بیمه آرمان

مدیر عامل:

مجيد قلي پور

تلفن:

0212856-1314

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1-انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می کند 2-تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور دررابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا 3-سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه.