نام نماد :

بزاگرس

نام شرکت :

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

مدیر عامل:

محمد جعفري اناري

تلفن:

021-88759820

فکس:

02188732794

آدرس:

کرمانشاه - کیلومتر 25 جاده کرمانشاه - همدان

وب سایت:

www.zgpg.ir

ایمیل:

info@zgpg.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و بهره برداری از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده