نام نماد :

بهير

نام شرکت :

بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

مدیر عامل:

يحيي پاليزدار

تلفن:

021-77240428

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری، تأسیس، خرید، فروش سهام انواع شرکتها ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی، تفویض و قبول نمایندگی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی یاخارجی. انجام کلیه عملیات تجاری از جمله واردات و صادرات، ایجاد دفتر، شعبه نمایندگی و ایجاد مرکز تجاری و برگزاری نمایشگاهها و همایش ها در داخل و خارج از کشور و سایر اموری که در راستای اهداف شرکت می باشد.