نام نماد :

بپيوند

نام شرکت :

شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس

مدیر عامل:

بابک کاشاني زاده

تلفن:

02188648169

فکس:

02188659736

آدرس:

قم، کیلومتر 15 جاده قم ـ اراک

وب سایت:

www.sabapeg.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

- کلیه فعالیتهای مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاههای تولید برق