نام نماد :

حرهور

نام شرکت :

مجتمع ترابری رهنورد

مدیر عامل:

آقاي حسين اسلاميان

تلفن:

031-36280288

فکس:

031-36411236

آدرس:

وب سایت:

www.rahnavardco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا ازمبداء شهرستان اصفهان به سایر نقاط کشور ایجاد شعب یا نمایندگی با کسب مجوز کتبی از طرف سازمان حمل و نقل پایانه ها