نام نماد :

خبهمن

نام شرکت :

گروه بهمن

مدیر عامل:

بيوک علي مرادلو

تلفن:

02148081796-02148081797

فکس:

48097401-48081400

آدرس:

وب سایت:

www.bahmangroup.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

1-اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو. 2-ایجاد شعبه ، اعطا وقبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی وخارجی در راستای فعالیت اصلی. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وتاسیس هرنوع شرکت خرید وفروش سهام سایر شرکت ها وموسسات .