نام نماد :

خگستر

نام شرکت :

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مدیر عامل:

غلامحسين زارع نژادينگجه

تلفن:

22059550-0

فکس:

22020335-021

آدرس:

ندارد

وب سایت:

www.ikido.org

ایمیل:

info@ikido.org

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی