نام نماد :

دشيري

نام شرکت :

شیرین دارو

مدیر عامل:

عليرضا برزگر

تلفن:

07137442301-5

فکس:

07137441153-4

آدرس:

شیراز بلوار نصر شرقی نرسیده به نصرآباد

وب سایت:

www.shirindarouco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

بهره برداری، تولید، توزیع، فروش، خرید، واردات و صادرات مربوط به فرآورده های گیاه شیرین بیان و استحصال انبوه مشتقات آن و سایر گیاهان دارویی، بهداشتی و صنعتی و انجام عملیات بازرگانی مربوط به آنها وانجام آزمونهای شیرین بیان و گیاهان دارویی و فرآورده های آنها.