نام نماد :

دشيمي

نام شرکت :

شیمی دارویی داروپخش

مدیر عامل:

سعيد کوچکي

تلفن:

44981191-0

فکس:

44985053 - 021

آدرس:

تهران - کیلومتر 18 اتوبان تهران - کرج ، خیابان داروپخش ، خیابان طالقانی

وب سایت:

www.dppcco.com

ایمیل:

dppc@dppcco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید مواد اولیه دارویی