نام نماد :

ركارت

نام شرکت :

فن آوا کارت

مدیر عامل:

يعقوبعلي نوروزي

تلفن:

021-43697132

فکس:

021-43697597

آدرس:

وب سایت:

www.fanavacard.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

1-ارائه، ایجاد، راهبری و اداره خدمات پرداخت الکترونیک 2-ارائه، ایجاد، راهبری و اداره سیستم های کاربردی مبتنی بر کارت های الکترونیکی. 3-ارائه، ایجاد، راهبری و اداره شبکه های گسترده خدمات به سیستم های بانکی، بیمه، بازار سرمایه و صنایع با استفاده از انواع سیستم ها و ابزار الکترونیکی و اطلاع رسانی.