نام نماد :

سشمال

نام شرکت :

سیمان شمال

مدیر عامل:

انوشيروان باقري

تلفن:

88731106-88731107

فکس:

88734996

آدرس:

کیلومتر36جاده آبعلی جاده اختصاصی سیمان شمال(کارخانه سیمان سفیددماوند)

وب سایت:

www.shomalcement.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تولید سیمان