نام نماد :

شسم

نام شرکت :

تولید سموم علف کش

مدیر عامل:

مجيد رضائي

تلفن:

فکس:

22900132

آدرس:

ساوه شهر صنعتی کاوه خیابان دهم روبروی کاوه کشاورز

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی و گیاهی