نام نماد :

شفن

نام شرکت :

پتروشیمی فن آوران

مدیر عامل:

محمدجواد بدري

تلفن:

02188886030

فکس:

02188880047

آدرس:

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر - سایت 3

وب سایت:

www.fnpetro.ir

ایمیل:

info@fnpetro.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت،احداث , راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی ، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .