نام نماد :

شوينده

نام شرکت :

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

مدیر عامل:

داراب وکيلي

تلفن:

02188774867-02188774687

فکس:

02188809099

آدرس:

--

وب سایت:

www.bidcim.com

ایمیل:

info@bidcim.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع در شرکت هایی که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور.