نام نماد :

شپترو

نام شرکت :

پتروشیمی آبادان

مدیر عامل:

محسن علوي عطاآبادي

تلفن:

06153260021

فکس:

06153260700

آدرس:

آبادان- کوی مطهری (بریم) صندوق پستی 138

وب سایت:

abadan-petro.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

شرکت سهامی پتروشیمی آبادان در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مأمور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی انجام دهد. این مطالعات موجب تأسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 درصد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 26 درصد سهم شرکت ب.اف.گودریج آمریکا شد.