نام نماد :

شگويا

نام شرکت :

پتروشیمی تندگویان

مدیر عامل:

سيدرضا قاسمي شهري

تلفن:

06152172061

فکس:

06152172748-50

آدرس:

خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی ، سایت 4 پتروشیمی شهیدتندگویان

وب سایت:

https://www.stpc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در احداث ، راه اندازی ، بهره برداری کارخانجات صنعتی ، توسعه ، نوسازی ، تعمیرات و نگهداشت ، تحقیقات ، آزمایشات ، پژوهش ، بسته بندی و غیره