نام نماد :

غبهنوش

نام شرکت :

بهنوش ایران

مدیر عامل:

محمدمهدي برقراري

تلفن:

02144556809

فکس:

44556030

آدرس:

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شرکت پارس خودرو خیابان شهید محمود پوری

وب سایت:

www.Behnoushiran.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است ازایجاد کارخانجات مالتسازی و مشتقات آن وانواع نوشابه های بدون الکل وشیشه سازی،قوطی سازی،ایجاد مزارع برای کشت جووسایرمحصولات کشــاورزی،بهره برداری ازکارخانجات و مزارع مذکور.