نام نماد :

غشان

نام شرکت :

شیر پاستوریزه پگاه خراسان

مدیر عامل:

سيدعباس هاشمي

تلفن:

05135421003

فکس:

35421007 - 051

آدرس:

مشهد کیلومتر 13 جاده قوچان صندوق پستی 395/91735

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

1 - تهیه ، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن آبمیوه و سایر فرآورده های غذائی پاستوریزه و استریلیزه