نام نماد :

غنوش

نام شرکت :

نوش مازندران

مدیر عامل:

نيما جواديان کوتنائي

تلفن:

021-887522917-18

فکس:

021-88725530

آدرس:

استان مازندران -نشتارود- جاده کترا-کارخانه نوش مازندران

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید آبمیوه وکنسانتره مرکبات و نوشیدنی های غیر الکلی و گازدار