نام نماد :

غگلپا

نام شرکت :

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

مدیر عامل:

محمد مهدي گرجي

تلفن:

03157473005

فکس:

031-57473001

آدرس:

گلپایگان - کیلومتر 7 جاده شرکت زراعی

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

خرید، فروش فرآوری و توزیع شیر و انواع فرآورده های آن