نام نماد :

فافق

نام شرکت :

صنایع مس افق کرمان

مدیر عامل:

محمدحسين زينلي فتح آبادي

تلفن:

03434312805

فکس:

آدرس:

.

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای