نام نماد :

قشير

نام شرکت :

تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد

مدیر عامل:

محسن طيبي

تلفن:

05836353606

فکس:

05836353315

آدرس:

شیروان - کیلومتر 15 جاده شیروان بجنورد - کارخانه قند شیروان , قوچان و بجنورد

وب سایت:

www.shirvansugar.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید قند و شکر