نام نماد :

كاردان

نام شرکت :

تجارت شاخصی کاردان

مدیر عامل:

يوسف علي شريفي

تلفن:

021966

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

02/31

موضوع فعالیت:

کل درآمدحاصل از سرمایه گذاری ها جزد دارایی های صندوق تلقی شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق به کار گرفته می شود.