نام نماد :

كمرجان

نام شرکت :

بازرگانی و تولیدی مرجانکار

مدیر عامل:

حميدرضا آزادي

تلفن:

01732164460

فکس:

01732164660

آدرس:

گرگان جاده گرگان به گنبد جاده نصر اباد

وب سایت:

www.marjankarco.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع تیغه و بلوک سفالی