نام نماد :

كنگار

نام شرکت :

تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه

مدیر عامل:

علي دوروزه

تلفن:

42374250-0

فکس:

آدرس:

دزفول-شهرک صنعتی شماره2

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید وپخت سوم انواع کاشی وسرامیک- تابلو-قرنیز-ایه- تک گل -حاشیه کاشی-ساخت کاشی مساجد