نام نماد :

مارون

نام شرکت :

پتروشیمی مارون

مدیر عامل:

عبدالمجيد محمدي

تلفن:

02186759222

فکس:

02186759083

آدرس:

خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 2

وب سایت:

info@mpc.ir

ایمیل:

zhormozi@mpc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است ازاحداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، بازرگانی، فنی ومهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.