نام نماد :

ميهن

نام شرکت :

بیمه میهن

مدیر عامل:

داريوش محمدي

تلفن:

02187795180

فکس:

02188480515

آدرس:

خیابان شهید خالد اسلامبولی-کوچه 28-پ90

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم درانواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی 2- تحصیل پوشش های بیمه های اتکائی از سایر شرکتهای بیمه در چارچوب ظرفیت مجاز نگهداری تایید شده بیمه مرکزی ایران 3- قبول بیمه های اتکائی 4- سرمایه گذاری