نام نماد :

نمرينو

نام شرکت :

کارخانجات ایران مرینوس

مدیر عامل:

احمد دنيانور

تلفن:

02188754161

فکس:

88759732-021

آدرس:

قم، بلوار ارتش(بلوار امین)، کارخانجات ایران مرینوس

وب سایت:

www.Iranmerinos.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید پارچه فاستونی و پتو