نام نماد :

هجرت

نام شرکت :

پخش هجرت

مدیر عامل:

علي مقدسي راد

تلفن:

02166461091-415

فکس:

02166461091-2

آدرس:

وب سایت:

www.hejratco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت از خرید، فروش، واردات و صادرات هر گونه مواد و محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، انعقاد قراردادهای مربوط به دادن و گرفتن حق امتیاز مربوط به تولید و توزیع محصولات فوق و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در خصوص محصولات مذکور است. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش خرید و فروش هرگونه مواد و محصولات دارویی بوده است.