نام نماد :

وسبوشهر

نام شرکت :

سرمایه گذاری استان بوشهر

مدیر عامل:

امير مهدي مسلمي

تلفن:

07733554637

فکس:

07733554637

آدرس:

وب سایت:

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یاسایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.