نام نماد :

ونيكي

نام شرکت :

سرمایه گذاری ملی ایران

مدیر عامل:

سيدياسرمهدي ابوترابي فرد

تلفن:

02188926525

فکس:

02188902796

آدرس:

وب سایت:

www.nici.ir

ایمیل:

nici@nici.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی، شرکتهای خدماتی، مؤسسات کارگزاری، کارگزاری بورس و مؤسسات اعتباری غیربانکی. -خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی . -خرید و فروش اوراق بهادار. -اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر مؤسسات .