مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بموتو 1401/01/296   ماهه  سال 1401 14,288k 34,883k 16,316k0k 3,256,216 3,735,760 2,733,686 191 1.3 46.8 29.9 7.8 0
بترانس 1401/02/2012   ماهه  سال 1400 36,403k 95,774k 43,486k0k 5,998,464 12,633,187 9,456,773 260 1.3 45.4 37.7 9.9 0
بنيرو 1401/02/0612   ماهه  سال 1400 1k 23k 21k0k 1,140 158 759 1,518 1.1 92 10.2 3.4 0
بالبر 1400/05/049   ماهه  سال 1400 317k 0k 0k0k 227,651 151,365 74,476 235 0 0 1.1 0 0
بايكا 1400/07/299   ماهه  سال 1400 505k 1,568k 792k0k 190,829 124,015 112,621 223 1.4 50.5 7.7 7.2 0
بكاب 1400/05/189   ماهه  سال 1400 24k 0k 0k0k 95,733 72,970 79,776 3,310 0 0 27.3 0 0
بسويچ 1400/07/296   ماهه  سال 1400 2,000k 10,962k 5,055k0k 1,952,409 1,823,635 1,455,331 728 2.3 46.1 42.8 13.3 0
بشهاب 1400/07/296   ماهه  سال 1400 162k 3,597k 2,361k0k 366,788 283,094 272,313 1,681 1.5 65.6 27.9 7.6 0
بكام 1400/07/286   ماهه  سال 1400 8,040k 16,406k 7,054k0k 681,219 959,659 824,885 103 1.6 43 34 5 0
بتك 1400/06/0612   ماهه  سال 1399 9k 0k 0k0k 42,894 32,863 1,033 115 0 0 0.2 0 0
نيرو 1399/10/299   ماهه  سال 1399 65k 214k 86k127k 6,879 6,611 102 1.7 40.4 39.4 3.1 5.2
برانسفو 1397/12/2512   ماهه  سال 1397 500k 4,569k 3,131k1,438k 971,561 866,010 648,625 1,297 1.4 68.5 19.5 14.2 45.1
باختر 1390/06/0112   ماهه  سال 1389 3k 53k 66k-12k 2,471 -4,865 -4,581 -1,527 0.8 123.2 -9.7 -8.6 37