مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بگيلان 1402/03/136   ماهه  سال 1402 4,300k 16,351k 9,588k0k 1,595,565 1,573,412 1,262,217 294 0.7 58.6 35.4 7.7 0
بكهنوج 1402/03/133   ماهه  سال 1402 16,050k 142,506k 151,846k0k -1,284,775 -1,307,838 -2,868,884 -179 0.1 106.6 -766.5 -2 0
بمولد 1402/02/103   ماهه  سال 1402 8,471k 19,702k 8,831k0k 503,209 988,950 982,978 116 1.6 44.8 91.3 5 0
آبادا 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 2,500k 8,722k 6,197k0k 260,308 -483,315 -264,078 -106 0.6 71.1 -10 -3 0
بپيوند 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 3,000k 10,439k 5,667k0k 1,975,903 1,890,155 1,544,979 515 2.4 54.3 37.4 14.8 0
بجهرم 1402/02/2512   ماهه  سال 1401 24,145k 38,913k 7,280k0k 3,643,921 3,493,720 2,715,461 112 1.2 18.7 38.1 7 0
بزاگرس 1402/03/0912   ماهه  سال 1401 6,000k 13,389k 4,904k0k 1,224,840 1,026,379 896,004 149 1.1 36.6 28.5 6.7 0
بفجر 1402/02/2912   ماهه  سال 1401 19,500k 143,412k 60,133k0k 61,381,805 58,897,462 64,227,864 3,294 2.3 41.9 51.9 44.8 0
دماوند 1402/02/3012   ماهه  سال 1401 5,520k 37,095k 21,672k0k 7,186,248 7,027,025 5,867,151 1,063 2.2 58.4 42.4 15.8 0
بمپنا 1401/10/289   ماهه  سال 1401 7,728k 22,179k 9,336k0k 2,032,115 2,017,327 1,752,178 227 0.9 42.1 44.9 7.9 0
مبين 1401/10/289   ماهه  سال 1401 20,122k 284,512k 180,433k0k 75,787,685 74,086,942 76,557,500 3,805 1.5 63.4 25.7 26.9 0
ومپنا 1401/11/176   ماهه  سال 1401 1,000k 52,365k 28,973k0k 5,607,386 5,665,340 5,895,090 589,509 0.6 55.3 93.7 11.3 0
ونيرو 1401/08/306   ماهه  سال 1401 3,620k 29,018k 19,722k0k 1,012,367 949,641 1,189,688 329 1.5 68 57.8 4.1 0
وهور 1401/06/136   ماهه  سال 1401 10k 3,900k 3,911k0k -16,001 -15,655 -1,565 0.2 100.3 0 -0.4 0
بصبا 1397/10/309   ماهه  سال 1397 2,700k 16,523k 12,801k3,721k 1,397,362 1,385,329 599,238 222 0.7 77.5 20.5 3.6 16.1
سنندج 1391/09/126   ماهه  سال 1391 221k 6,136k 5,522k614k -14,115 -15,413 -15,306 -693 0.1 90 -2.4 -0.3 -2.5