مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بگيلان 1401/01/286   ماهه  سال 1401 4,300k 12,413k 5,954k0k 1,487,268 1,471,109 1,195,476 278 0.7 48 44 9.6 0
بپيوند 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 3,000k 9,636k 4,699k0k 1,795,000 1,750,047 1,774,036 591 3.4 48.8 55.8 18.4 0
بجهرم 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 24,145k 36,756k 5,834k0k 3,346,439 3,226,905 2,527,734 105 1.2 15.9 44.4 6.9 0
آبادا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 2,500k 9,309k 5,465k0k 944,324 898,986 901,643 361 0.8 58.7 52.2 9.7 0
بزاگرس 1400/07/286   ماهه  سال 1400 6,000k 14,217k 6,565k0k 600,926 541,593 645,633 108 3.6 46.2 51.8 4.5 0
بفجر 1400/07/306   ماهه  سال 1400 6,500k 45,172k 25,509k0k 7,194,872 6,692,792 8,310,881 1,279 1.5 56.5 50.4 18.4 0
بكهنوج 1400/06/296   ماهه  سال 1400 16,050k 0k 0k0k -895,943 -919,848 -2,942,308 -183 0 0 -192.6 0 0
بمپنا 1400/07/266   ماهه  سال 1400 7,728k 22,096k 10,697k0k 2,345,339 2,339,387 2,213,749 286 0.9 48.4 72.3 10 0
دماوند 1400/07/286   ماهه  سال 1400 5,520k 29,873k 20,229k0k 4,201,887 4,150,212 3,186,496 577 2.2 67.7 44.9 10.7 0
مبين 1400/07/306   ماهه  سال 1400 20,238k 111,916k 70,911k0k 15,793,751 15,156,653 16,739,365 827 1.4 63.4 18.8 15 0
وهور 1400/06/116   ماهه  سال 1400 300k 0k 0k0k 1,074,254 1,025,264 757,644 2,525 0 0 57.6 0 0
ومپنا 1400/08/0812   ماهه  سال 1399 0k 333k 288k0k 5,336 3,076 11,452 1,145,200 1.1 86.5 0.7 3.4 0
ونيرو 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 100k 0k 0k0k 92,971 45,944 37,221 372 0 0 3.8 0 0
بصبا 1397/10/309   ماهه  سال 1397 2,700k 16,523k 12,801k3,721k 1,397,362 1,385,329 599,238 222 0.7 77.5 20.5 3.6 16.1
سنندج 1391/09/126   ماهه  سال 1391 221k 6,136k 5,522k614k -14,115 -15,413 -15,306 -693 0.1 90 -2.4 -0.3 -2.5