مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
سيستم 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 420k 793k 378k0k 18,133 -16,009 -5,536 -13 0.4 47.7 -2.5 -0.7 0
مرقام 1400/04/299   ماهه  سال 1400 500k 0k 0k0k 87,349 -112,804 -131,395 -263 0 0 -18.4 0 0
مفاخر 1400/07/296   ماهه  سال 1400 170k 1,581k 1,419k0k 31,486 -22,574 -78,486 -462 1 89.7 -15 -5 0
فن آوا 1400/01/293   ماهه  سال 1400 880k 2,322k 670k1,652k -21,561 -21,262 -24 1.5 28.8 -837.1 -0.9 -1.3
آپ 1400/03/0312   ماهه  سال 1399 1k 0k 0k0k 51,257 28,476 21,973 219,730,000 0 0 4.6 0 0
تاپكيش 1398/07/299   ماهه  سال 1398 400k 2,828k 2,023k805k 472,001 384,490 343,492 859 1.3 71.5 12.3 12.2 42.7
ركارت 1398/07/289   ماهه  سال 1398 900k 2,536k 1,466k1,070k 323,581 267,620 164,361 183 0.9 57.8 8.6 6.5 15.4
سپ 1398/07/309   ماهه  سال 1398 3,000k 11,562k 6,239k5,323k 2,095,637 1,948,993 1,574,886 525 0.6 54 13 13.6 29.6
افرا 1398/08/296   ماهه  سال 1398 625k 1,260k 289k971k 234,284 180,278 164,478 263 1.5 23 25.7 13.1 16.9
پرداخت 1398/08/296   ماهه  سال 1398 1,450k 9,534k 5,958k3,576k 1,840,790 1,662,164 1,236,191 853 0.8 62.5 12.7 13 34.6
رانفور 1398/09/136   ماهه  سال 1398 8,400k 32,350k 12,295k20,055k 5,532,634 4,958,606 4,784,624 570 2.1 38 51.2 14.8 23.9
رتاپ 1398/09/096   ماهه  سال 1398 3,643k 13,812k 8,423k5,390k 1,091,316 966,118 877,158 241 0.9 61 20.2 6.4 16.3
ركيش 1398/08/296   ماهه  سال 1398 2,600k 7,531k 3,197k4,334k 894,349 701,588 483,435 186 1 42.5 19.4 6.4 11.2
مداران 1398/09/026   ماهه  سال 1398 650k 2,260k 1,183k1,077k 461,672 220,819 171,669 264 1.9 52.3 19.1 7.6 15.9
داتك 1391/08/276   ماهه  سال 1391 127k 363k 234k130k -789 -789 -6 1 64.4 0 -0.2 -0.6