مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
لازما 1402/04/289   ماهه  سال 1402 218k 1,536k 2,587k0k 448,821 292,876 125,624 578 0.5 168.4 28 8.2 0
انتخاب 1402/06/136   ماهه  سال 1402 10,000k 99,973k 77,612k0k 14,786,645 8,498,747 5,504,363 550 1.1 77.6 6.9 5.5 0
گلديرا 1402/06/076   ماهه  سال 1402 8,364k 48,445k 28,983k0k 10,038,431 6,063,122 3,568,795 427 1.5 59.8 14.1 7.4 0
پيزد 1402/04/293   ماهه  سال 1402 2,040k 19,308k 15,294k0k 1,306,692 1,117,300 756,879 371 1.1 79.2 11.4 3.9 0
تاتمس 1402/05/183   ماهه  سال 1402 116k 1,866k 1,491k0k 181,971 141,566 110,930 958 1.5 79.9 9.6 5.9 0
تايرا 1402/05/103   ماهه  سال 1402 12,800k 64,542k 32,685k0k 4,974,092 3,725,587 3,236,334 253 1.8 50.6 8.1 5 0
تپكو 1402/04/293   ماهه  سال 1402 21,122k 34,721k 22,266k0k 247,816 142,407 74,277 4 0.6 64.1 2.4 0.2 0
تفيرو 1402/04/313   ماهه  سال 1402 12k 3,414k 3,212k0k 22,454 -14,820 -15,620 -1,302 0.9 94.1 -11.8 -0.5 0
تكشا 1402/04/283   ماهه  سال 1402 200k 1,411k 526k0k 12,385 -54,363 40,901 205 3.1 37.3 63.6 2.9 0
تكمبا 1402/04/303   ماهه  سال 1402 1,723k 8,790k 5,990k0k 435,533 194,621 204,859 119 1.3 68.2 11.3 2.3 0
تكنو 1402/04/293   ماهه  سال 1402 246k 963k 770k0k 32,891 3,051 3,141 13 1.1 79.9 1.9 0.3 0
لابسا 1402/04/293   ماهه  سال 1402 2,700k 8,364k 4,102k0k 881,001 813,269 614,978 228 2.4 49 18.9 7.4 0
لبوتان 1402/04/283   ماهه  سال 1402 2,500k 34,093k 27,820k0k 3,630,810 2,378,023 882,604 353 1.1 81.6 5.1 2.6 0
لخانه 1402/05/093   ماهه  سال 1402 900k 6,095k 5,017k0k 149,099 48,946 34,820 39 1.3 82.3 3.2 0.6 0
لخزر 1402/05/013   ماهه  سال 1402 1,663k 23,254k 15,291k0k 938,737 668,562 935,037 562 1.1 65.8 19.2 4 0
لسرما 1402/04/273   ماهه  سال 1402 218k 2,459k 2,040k0k 82,094 36,861 8,018 37 1.2 83 2.8 0.3 0
تپمپي 1402/04/0412   ماهه  سال 1401 140k 681k 215k0k 247,897 192,088 188,850 1,349 2.5 31.5 17.7 27.7 0
وتوشه 1402/04/2012   ماهه  سال 1401 72k 2,628k 875k0k 1,118,121 901,218 801,971 11,138 3 33.3 40 30.5 0
تديزل 1399/10/299   ماهه  سال 1399 55k 0k 0k0k 25,542 13,524 14,498 264 0 0 26.5 0 0
تمحركه 1398/09/276   ماهه  سال 1398 122k 84k 52k32k 163 -2,191 4,006 33 0.4 62.1 36.1 4.8 12.6
تپمپس 1393/10/299   ماهه  سال 1393 30k 22k 38k-16k 331 -7,351 -10,009 -334 0.5 174 -90.6 -46.1 62.3
تراك 1391/11/089   ماهه  سال 1391 51k 346k 631k-285k 6,076 -38,985 -64,967 -1,274 0.6 182.4 -49.1 -18.8 22.8