مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
جوين 1400/02/289   ماهه  سال 1400 7,455k 0k 0k0k 1,513,847 1,369,611 1,309,787 176 0 0 20.8 0 0
اجداد 1400/01/313   ماهه  سال 1400 1,038k 0k 0k0k 335,759 255,818 284,551 274 0 0 26 0 0
ديزباد 1400/02/053   ماهه  سال 1400 503k 0k 0k0k 112,678 83,790 54,618 109 0 0 9 0 0
زپارس 1400/02/283   ماهه  سال 1400 325k 0k 0k0k 146,622 78,657 119,861 368 0 0 48.1 0 0
زشريف 1400/01/303   ماهه  سال 1400 2,405k 0k 0k0k 172,923 143,343 197,162 82 0 0 20.5 0 0
زماهان 1400/01/303   ماهه  سال 1400 1,130k 0k 0k0k 169,463 141,920 129,681 115 0 0 28.3 0 0
سيمرغ 1400/01/303   ماهه  سال 1400 1,300k 0k 0k0k 970,882 814,718 859,501 661 0 0 32.8 0 0
آبين 1400/02/3112   ماهه  سال 1399 1,803k 0k 0k0k 214,194 218,458 201,626 112 0 0 71.1 0 0
تليسه 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 4,994k 0k 0k0k 406,882 307,023 466,428 93 0 0 21.7 0 0
زبينا 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 3,640k 0k 0k0k 279,086 186,091 316,861 87 0 0 18.2 0 0
زدشت 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 690k 0k 0k0k 348,437 206,459 411,474 596 0 0 19.8 0 0
زشگزا 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 960k 0k 0k0k 271,883 183,495 292,767 305 0 0 18.9 0 0
زفكا 1400/03/0512   ماهه  سال 1399 1,500k 0k 0k0k 831,935 665,799 789,158 526 0 0 24.7 0 0
زقيام 1400/03/0812   ماهه  سال 1399 700k 0k 0k0k 477,159 376,629 628,348 898 0 0 19.5 0 0
زكشت 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 300k 0k 0k0k 205,059 188,054 222,614 742 0 0 21.7 0 0
زكوثر 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 410k 0k 0k0k 182,539 138,346 117,901 288 0 0 17.7 0 0
زگلدشت 1400/03/0212   ماهه  سال 1399 200k 0k 0k0k 461,717 359,801 417,451 2,087 0 0 21.9 0 0
زمگسا 1400/02/2712   ماهه  سال 1399 300k 0k 0k0k 351,834 227,929 244,972 817 0 0 14.3 0 0
زملارد 1400/02/1612   ماهه  سال 1399 300k 0k 0k0k 315,222 248,642 244,018 813 0 0 18.1 0 0
سپيد 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 1,005k 0k 0k0k 4,610,500 3,787,201 3,529,553 0 0 21.1 0 0
كورزي 1399/11/1512   ماهه  سال 1398 100k 0k 0k0k 138 -13,558 152,691 1,527 0 0 3386.4 0 0
آينده 1398/09/036   ماهه  سال 1398 418k 1,755k 1,427k328k -2,968 -35,449 -85 0 81.3 0 -2 -10.8
اشراق 1391/05/176   ماهه  سال 1391 34k 135k 68k67k 9,500 6,103 3,263 96 0.8 50.4 10.2 2.4 4.9
ذربال 1391/05/316   ماهه  سال 1391 120k 705k 389k316k 109,235 99,638 117,483 979 1.3 55.2 44.9 16.7 37.2