مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
اجداد 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 1,038k 6,732k 4,012k0k 2,330,617 1,434,959 1,533,042 1,477 0.9 59.6 19.7 22.8 0
جوين 1400/08/1612   ماهه  سال 1400 7,455k 14,386k 4,523k0k 1,998,534 1,953,204 1,800,841 242 1.4 31.4 18.1 12.5 0
زسپاها 1401/01/2912   ماهه  سال 1400 220k 1,658k 1,091k0k 327,726 194,976 328,993 1,495 1 65.8 16.5 19.9 0
زكوثر 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 64k 373k 252k0k 134,220 66,900 52,714 83,014 1.4 67.6 12.4 14.1 0
سيمرغ 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 70k 1,016k 512k0k 528,703 416,182 378,390 5,405,571 1.9 50.4 27 37.2 0
ديزباد 1400/07/309   ماهه  سال 1400 503k 2,495k 1,692k0k 648,228 449,224 331,969 660 1.2 67.8 14.4 13.3 0
زپارس 1400/07/299   ماهه  سال 1400 325k 4,579k 2,553k0k 680,088 388,438 579,074 1,780 1.5 55.8 38.4 12.7 0
زشريف 1400/07/289   ماهه  سال 1400 2,405k 5,221k 1,753k0k 566,425 455,762 478,808 199 1.2 33.6 14.7 9.2 0
زماهان 1400/07/299   ماهه  سال 1400 1,130k 2,879k 866k0k 714,373 611,757 567,240 502 2.5 30.1 34.2 19.7 0
آبين 1400/07/296   ماهه  سال 1400 1,803k 2,305k 240k0k 75,032 62,528 53,137 29 1.2 10.4 40.1 2.3 0
تليسه 1400/07/306   ماهه  سال 1400 4,994k 6,707k 1,204k0k 381,376 307,976 415,748 83 1.1 18 26.3 6.2 0
زبينا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 3,640k 6,073k 1,798k0k 406,742 333,960 498,892 137 1.1 29.6 34.7 8.2 0
زشگزا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 960k 2,623k 1,233k0k 205,303 143,436 216,183 225 0.9 47 18.1 8.2 0
زفكا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 1,500k 7,143k 4,098k0k 598,062 471,631 564,550 376 1.3 57.4 24.5 7.9 0
زقيام 1400/07/296   ماهه  سال 1400 6,897k 9,891k 1,785k0k 394,684 332,883 459,262 67 1.5 18 19.8 4.6 0
زكشت 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 1,314k 555k0k 206,187 195,681 210,245 701 0.9 42.3 26.3 16 0
زگلدشت 1400/07/296   ماهه  سال 1400 200k 4,854k 3,919k0k 243,755 172,190 229,101 1,146 0.4 80.7 15.7 4.7 0
زمگسا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 2,217k 1,575k0k 332,135 259,435 307,267 1,024 0.9 71 22 13.9 0
زملارد 1400/07/296   ماهه  سال 1400 300k 1,974k 1,455k0k 212,843 159,250 165,522 552 0.4 73.7 16.1 8.4 0
سپيد 1400/07/306   ماهه  سال 1400 1,005k 13,767k 7,125k0k 4,264,441 3,720,080 3,525,450 3,508 1.4 51.8 25 25.6 0
زدشت 1400/04/293   ماهه  سال 1400 690k 0k 0k0k 162,665 128,187 175,611 255 0 0 26.4 0 0
كورزي 1399/11/1512   ماهه  سال 1398 100k 0k 0k0k 138 -13,558 152,691 1,527 0 0 3386.4 0 0
آينده 1398/09/036   ماهه  سال 1398 418k 1,755k 1,427k328k -2,968 -35,449 -85 0 81.3 0 -2 -10.8
اشراق 1391/05/176   ماهه  سال 1391 34k 135k 68k67k 9,500 6,103 3,263 96 0.8 50.4 10.2 2.4 4.9
ذربال 1391/05/316   ماهه  سال 1391 120k 705k 389k316k 109,235 99,638 117,483 979 1.3 55.2 44.9 16.7 37.2