مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
قاروم 1402/06/2212   ماهه  سال 1402 343k 12,539k 10,250k0k 3,188,427 2,418,777 1,814,203 5,286 0.9 81.8 8.6 14.5 0
قپيرا 1402/06/3012   ماهه  سال 1402 2,529k 7,330k 2,668k0k 2,013,353 1,844,876 1,369,113 541 1.3 36.4 11.8 18.7 0
قجام 1402/05/2212   ماهه  سال 1402 650k 3,650k 706k0k 1,301 583,446 591,118 909 1 19.3 31.5 16.2 0
قلرست 1402/06/3012   ماهه  سال 1402 1,800k 4,199k 540k0k 1,819,999 1,743,657 1,728,543 960 6.9 12.9 37.8 41.2 0
قمرو 1402/06/2712   ماهه  سال 1402 2,000k 7,924k 3,146k0k 2,695,386 2,525,286 2,693,827 1,347 2.5 39.7 29.3 34 0
قتربت 1402/02/309   ماهه  سال 1402 500k 8,267k 2,296k0k 798,995 721,347 526,333 1,053 1.8 27.8 7.7 6.4 0
قثابت 1402/02/309   ماهه  سال 1402 6,463k 8,917k 2,954k0k 68,320 -104,710 11,703 2 0.7 33.1 0.2 0.1 0
قشرين 1402/04/279   ماهه  سال 1402 2,508k 4,122k 1,242k0k 384,317 371,478 335,663 134 2.4 30.1 5.6 8.1 0
قشكر 1402/04/299   ماهه  سال 1402 2,460k 3,161k 1,442k0k 97,005 -34,446 -60,117 -24 0.4 45.6 -2.5 -1.9 0
قشهد 1402/04/289   ماهه  سال 1402 695k 6,823k 4,249k0k 1,500,076 1,306,599 908,594 1,308 1.2 62.3 9.8 13.3 0
قنيشا 1402/04/299   ماهه  سال 1402 4,000k 5,759k 1,585k0k 328,629 204,765 58,492 15 1.4 27.5 1.4 1 0
قيستو 1402/04/289   ماهه  سال 1402 480k 5,093k 2,359k0k 1,422,274 1,392,976 1,143,270 2,382 1.5 46.3 11.6 22.5 0
قچار 1402/04/303   ماهه  سال 1402 3,500k 9,165k 3,381k0k 784,836 749,144 547,723 156 2 36.9 16.1 6 0
قزوين 1402/04/293   ماهه  سال 1402 2,069k 6,913k 2,888k0k 135,500 112,042 113,872 55 1.7 41.8 17.2 1.7 0
قشير 1402/04/303   ماهه  سال 1402 779k 2,113k 2,184k0k 35,634 -138,632 -170,997 -220 0.7 103.4 -148.5 -8.1 0
قصفها 1402/04/293   ماهه  سال 1402 195k 5,922k 4,244k0k 361,395 455,729 361,003 1,851 1.3 71.7 7.4 6.1 0
قهكمت 1402/04/293   ماهه  سال 1402 2,845k 13,313k 6,379k0k 733,291 682,144 571,532 201 1.7 47.9 20.3 4.3 0
قنقش 1402/03/3112   ماهه  سال 1401 139k 3,011k 2,034k0k 370,928 249,006 202,981 1,460 1.5 67.5 8.7 6.7 0