مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
تاصيكو 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 1,500k 1,771k 293k0k -8,344 -7,937 -53 2.3 16.6 0 -0.5 0
تكنار 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 60k 216k 209k0k 80,654 43,276 57,259 954 0.7 96.7 21.6 26.5 0
فزر 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3,000k 27,240k 711k0k 627,986 20,635,343 20,720,927 6,907 33.3 2.6 999.9 76.1 0
كچاد 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 119,000k 473,163k 103,010k0k 262,743,351 261,110,143 244,785,998 2,057 2.7 21.8 55.3 51.7 0
كروي 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 35k 54k 7k0k 4,455 947 23,361 6,675 9.1 13.5 193 43.5 0
كگل 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 260k 797k 465k0k 139,755 80,620 38,427 148 0.6 58.4 6.6 4.8 0
كمنگنز 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 950k 951k 3k0k -20,617 -1,089 -1 144.3 0.4 0 -0.1 0
كنور 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 6,000k 6,833k 246k0k -92,244 576,573 9,610 13.8 3.6 0 8.4 0
كگهر 1400/08/029   ماهه  سال 1400 25,000k 221,624k 113,999k0k 78,381,047 75,280,758 76,634,903 3,065 1.5 51.4 55.9 34.6 0
اپال 1400/06/106   ماهه  سال 1400 38,876k 0k 0k0k 16,037,640 15,330,346 16,268,042 418 0 0 33.2 0 0
كاما 1400/08/086   ماهه  سال 1400 10,000k 29,269k 4,154k0k 3,109,604 2,904,733 2,879,662 288 4.4 14.2 50.8 9.8 0
كبافق 1400/07/296   ماهه  سال 1400 1,215k 2,542k 561k0k 566,253 489,006 544,912 448 5.6 22.1 82.2 21.4 0
كدما 1400/07/306   ماهه  سال 1400 250k 2,323k 1,880k0k 185,077 117,856 122,618 490 0.9 80.9 37.1 5.3 0
وامير 1400/06/1612   ماهه  سال 1399 50k 0k 0k0k 1 0 0 0 0 0
ومعادن 1400/04/0212   ماهه  سال 1399 600k 0k 0k0k 23,833 -616,653 -912,621 -1,521 0 0 -63.8 0 0