مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
فاراك 1402/09/0112   ماهه  سال 1402 50k 125k 111k0k -22,964 -18,276 -366 1.1 88.7 0 -14.6 0
فلامي 1402/08/2212   ماهه  سال 1402 600k 1,473k 246k0k 571,170 467,339 492,319 821 5.9 16.7 49.5 33.4 0
كيا 1402/08/3012   ماهه  سال 1402 220k 827k 305k0k 249,041 206,194 175,987 798 2 36.9 28.7 21.3 0
فبستم 1402/08/069   ماهه  سال 1402 283k 330k 13k0k 74,029 50,879 34,727 123 6.7 3.9 46.9 10.5 0
فبيرا 1402/07/309   ماهه  سال 1402 1,773k 3,717k 3,657k0k 31,722 -104,273 -335,982 -190 0.7 98.4 -29 -9 0
چدن 1402/08/276   ماهه  سال 1402 700k 2,119k 1,123k0k 138,081 81,420 48,776 697 1.2 53 4.5 2.3 0
فاما 1402/09/136   ماهه  سال 1402 3,500k 17,053k 8,152k0k 4,261,883 4,100,898 3,130,419 894 2.2 47.8 31.7 18.4 0
فجام 1402/08/306   ماهه  سال 1402 900k 2,287k 976k0k 379,648 301,480 267,315 297 1.7 42.7 28.5 11.7 0
فجوش 1402/08/306   ماهه  سال 1402 2,110k 1,741k 393k0k 21,165 -27,127 -66,248 -31 0.3 22.6 -102.4 -3.8 0
فكمند 1402/09/026   ماهه  سال 1402 77k 320k 42k0k 1,356 -11,094 -11,399 -149 1.5 13.2 -348.6 -3.6 0
فنرژي 1398/07/099   ماهه  سال 1398 163k 918k 2,316k-1,398k -12,087 -79,897 -327,002 -2,004 0.4 252.2 -13451.3 -35.6 23.4
فاذر 1398/08/206   ماهه  سال 1398 1,000k 14,842k 13,288k1,555k 281,317 54,568 -178,600 -179 1.1 89.5 -10.1 -1.2 -11.5
فسلير 1398/07/296   ماهه  سال 1398 100k 206k 257k-51k -30,088 -84,704 -75,568 -756 0.6 124.5 -160 -36.6 149.5