مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كپارس 1402/02/303   ماهه  سال 1402 1,635k 10,599k 3,188k0k 708,861 547,518 503,589 308 1.8 30.1 23.9 4.8 0
كارام 1402/02/2312   ماهه  سال 1401 135k 1,622k 1,045k0k -57,175 -237,847 -241,825 -1,791 0.5 64.4 -99.5 -14.9 0
كترام 1402/02/3012   ماهه  سال 1401 896k 4,786k 2,393k0k 1,294,819 1,058,766 959,191 1,070 1.2 50 26 20 0
كساوه 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 530k 12,224k 5,487k0k 3,516,454 3,001,365 3,955,498 7,470 1.9 44.9 32.2 32.4 0
كسعدي 1402/02/2812   ماهه  سال 1401 500k 3,268k 2,182k0k 773,322 521,384 508,531 1,017 1.1 66.8 17.1 15.6 0
كصدف 1402/03/0312   ماهه  سال 1401 240k 1,542k 784k0k 563,816 504,696 461,959 1,925 1.5 50.8 33 30 0
كلوند 1402/02/2012   ماهه  سال 1401 400k 15,620k 4,343k0k 2,357,254 2,238,426 2,003,477 5,009 1.6 27.8 23.1 12.8 0
كنگار 1402/02/2712   ماهه  سال 1401 50k 46k 26k0k 6,689 6,689 133 1.2 57.6 0 14.7 0
كهرام 1402/03/0212   ماهه  سال 1401 75k 816k 1,627k0k 147,612 -187,558 -186,104 -2,481 0.3 199.4 -28.9 -22.8 0
كآرا 1401/10/309   ماهه  سال 1401 135k 1,394k 728k0k -10,741 -150,158 -152,399 -1,129 0.9 52.2 -86.7 -10.9 0
كحافظ 1401/11/019   ماهه  سال 1401 5,141k 19,634k 9,638k0k 3,751,832 3,392,118 3,144,761 612 1.5 49.1 38.3 16 0
كرد 1397/04/253   ماهه  سال 1397 214k 648k 637k11k 10,879 3,860 -253 -1 0.4 98.3 -0.3 0 -2.2
كچيني 1396/05/313   ماهه  سال 1396 167k 310k 821k-510k -559 -11,598 -20,068 -120 0.1 264.4 -617.9 -6.5 3.9
كنيلو 1394/11/039   ماهه  سال 1394 150k 1,080k 1,195k-114k -125,873 -159,507 -165,127 -1,101 0.8 110.6 -71.6 -15.3 144.3
كاصفا 1394/07/143   ماهه  سال 1394 150k 929k 1,190k-261k -24,787 -41,549 -65,138 -434 0.6 128.1 -77.2 -7 24.9
كپانا 1391/06/0612   ماهه  سال 1390 1,470k 6,813k 5,893k920k 238,616 59,888 -267,674 -182 0.4 86.5 -24.9 -3.9 -29.1