مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كسعدي 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 500k 2,427k 1,499k0k 578,518 405,648 410,311 821 1.3 61.8 19.5 16.9 0
كآرا 1400/07/306   ماهه  سال 1400 135k 714k 592k0k 3,244 -26,508 -35,431 -262 1.2 82.9 -14.5 -5 0
كپارس 1400/08/036   ماهه  سال 1400 125k 3,519k 2,427k0k 759,863 699,682 646,844 5,191 1 69 34.4 18.4 0
كترام 1400/08/086   ماهه  سال 1400 295k 2,593k 1,203k0k 473,280 396,874 307,356 1,042 1.3 46.4 28.3 11.9 0
كحافظ 1400/07/286   ماهه  سال 1400 5,141k 11,153k 8,926k0k 750,442 705,486 704,139 137 0.6 80 36.8 6.3 0
كساوه 1400/07/296   ماهه  سال 1400 530k 6,967k 3,815k0k 1,343,516 1,289,798 1,244,761 2,351 1.5 54.8 33.8 17.9 0
كلوند 1400/07/306   ماهه  سال 1400 400k 3,778k 2,646k0k 736,963 707,774 620,469 1,551 1.5 70 23.7 16.4 0
كهرام 1400/08/016   ماهه  سال 1400 75k 888k 1,434k0k 85,396 -17,100 -17,559 -234 0.4 161.5 -4.9 -2 0
كصدف 1400/04/313   ماهه  سال 1400 120k 0k 0k0k 16,025 12,821 12,941 108 0 0 34.7 0 0
كنگار 1400/07/173   ماهه  سال 1400 50k 19k 1k0k -368 -368 -7 4.6 7.1 0 -1.9 0
كرد 1397/04/253   ماهه  سال 1397 214k 648k 637k11k 10,879 3,860 -253 -1 0.4 98.3 -0.3 0 -2.2
كچيني 1396/05/313   ماهه  سال 1396 167k 310k 821k-510k -559 -11,598 -20,068 -120 0.1 264.4 -617.9 -6.5 3.9
كنيلو 1394/11/039   ماهه  سال 1394 150k 1,080k 1,195k-114k -125,873 -159,507 -165,127 -1,101 0.8 110.6 -71.6 -15.3 144.3
كاصفا 1394/07/143   ماهه  سال 1394 150k 929k 1,190k-261k -24,787 -41,549 -65,138 -434 0.6 128.1 -77.2 -7 24.9
كپانا 1391/06/0612   ماهه  سال 1390 1,470k 6,813k 5,893k920k 238,616 59,888 -267,674 -182 0.4 86.5 -24.9 -3.9 -29.1