مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
لازما 1401/02/1712   ماهه  سال 1400 218k 819k 1,822k0k 220,095 143,637 12,386 57 0.4 222.6 5.6 1.5 0
لبوتان 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 500k 5,581k 4,513k0k 569,660 569,112 568,462 1,137 1.1 80.9 11.7 10.2 0
انتخاب 1400/07/299   ماهه  سال 1400 10,000k 53,462k 32,089k0k 11,927,295 9,463,173 8,612,174 861 1.5 60 18.2 16.1 0
تپمپي 1400/01/149   ماهه  سال 1400 630k 1,575k 260k1,315k -34,918 138,358 220 1.7 16.5 1899.7 8.8 10.5
پيزد 1400/07/306   ماهه  سال 1400 510k 15,171k 11,726k0k 1,800,276 1,595,527 1,063,793 2,086 1.2 77.3 11.7 7 0
تايرا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 3,200k 32,770k 21,864k0k 2,704,375 1,835,210 1,728,668 540 1.3 66.7 7.5 5.3 0
تپكو 1400/07/306   ماهه  سال 1400 21,122k 26,329k 14,032k0k 9,048 -129,751 -151,685 -7 0.3 53.3 -164.4 -0.6 0
تفيرو 1401/01/276   ماهه  سال 1400 12k 691k 519k0k 7,824 -7,090 -8,762 -730 1.1 75 -79.7 -1.3 0
تكشا 1400/07/276   ماهه  سال 1400 200k 1,515k 722k0k 168,295 128,675 72,658 363 2.1 47.7 17.2 4.8 0
گلديرا 1401/01/296   ماهه  سال 1400 3,800k 29,930k 21,821k0k 5,114,749 3,202,687 2,610,544 687 1.3 72.9 22.9 8.7 0
لابسا 1400/07/306   ماهه  سال 1400 360k 5,018k 2,450k0k 849,681 761,454 581,429 1,615 2.3 48.8 22.4 11.6 0
لخانه 1400/07/286   ماهه  سال 1400 448k 4,886k 3,086k0k 408,020 422,614 305,065 681 1.6 63.2 10.6 6.2 0
لخزر 1400/08/056   ماهه  سال 1400 151k 10,203k 6,815k0k 1,364,432 563,491 888,316 5,875 1.4 66.8 16.9 8.7 0
لسرما 1400/07/286   ماهه  سال 1400 218k 2,162k 1,639k0k 247,548 207,256 144,237 662 1.3 75.8 24.3 6.7 0
تاتمس 1400/04/283   ماهه  سال 1400 116k 0k 0k0k -16,293 -16,380 -19,247 -166 0 0 -28.8 0 0
تكمبا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1,723k 0k 0k0k 199,245 109,652 94,995 55 0 0 10.2 0 0
تكنو 1400/05/313   ماهه  سال 1400 246k 0k 0k0k -13,165 -20,877 -21,005 -86 0 0 -210 0 0
وتوشه 1400/04/2812   ماهه  سال 1399 36k 0k 0k0k 611,969 474,286 418,663 11,630 0 0 38.8 0 0
تديزل 1399/10/299   ماهه  سال 1399 55k 0k 0k0k 25,542 13,524 14,498 264 0 0 26.5 0 0
تمحركه 1398/09/276   ماهه  سال 1398 122k 84k 52k32k 163 -2,191 4,006 33 0.4 62.1 36.1 4.8 12.6
تپمپس 1393/10/299   ماهه  سال 1393 30k 22k 38k-16k 331 -7,351 -10,009 -334 0.5 174 -90.6 -46.1 62.3
تراك 1391/11/089   ماهه  سال 1391 51k 346k 631k-285k 6,076 -38,985 -64,967 -1,274 0.6 182.4 -49.1 -18.8 22.8