مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
نطرين 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 775k 2,525k 1,619k0k 492,723 435,940 225,033 290 0.6 64.1 13.8 8.9 0
نمخمل 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 147k 391k 183k0k 22,873 -127,531 90,090 612 1.7 46.8 42.5 23.1 0
نتوس 1400/07/286   ماهه  سال 1400 277k 500k 234k0k 32,794 4,940 5,831 21 1.2 46.8 4.1 1.2 0
نشار 1400/07/276   ماهه  سال 1400 4k 177k 30k0k -9,212 13,300 2,536 5.4 17 0 7.5 0
نمرينو 1400/07/296   ماهه  سال 1400 127k 634k 250k0k 45,067 26,140 203,843 1,605 2.3 39.4 120.2 32.1 0
نبروج 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 148k 0k 0k0k 306,304 25,729 -140,963 -951 0 0 -4.9 0 0
نخوي 1396/11/079   ماهه  سال 1396 38k 1,584k 1,719k-135k -33,912 -56,921 -48,323 -1,264 1.6 108.5 -22.3 -3.1 35.7