مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
وبملت 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 6,700k 17,877k 1,579k0k 46,965 -434,887 1,013,685 151 7.3 8.8 1662.1 5.7 0
وپاسار 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 400k 1,198k 801k0k -9,938 -7,035 -18 0.3 66.8 0 -0.6 0
وكار 1401/02/2612   ماهه  سال 1400 100k 154k 112k0k 22,843 8,100 6,223 62 0.9 73.2 5.7 4.1 0
وملل 1401/02/1812   ماهه  سال 1400 257k 3,823k 3,391k0k 187,699 100,418 100,171 390 0.6 88.7 23.9 2.6 0
ونوين 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3,000k 8,808k 3,745k5,063k 1,635,426 1,513,381 1,262,927 421 1 42.5 62.6 14.3 25
وبصادر 1400/08/126   ماهه  سال 1400 600k 3,263k 1,257k2,006k 312,062 268,864 214,438 3,574 1.1 38.5 59.1 6.6 10.7
وپارس 1400/06/106   ماهه  سال 1400 38,876k 0k 0k0k 16,037,640 15,330,346 16,268,042 418 0 0 33.2 0 0
وتجارت 1400/08/186   ماهه  سال 1400 100k 101k 10k0k -8,589 -12,775 -4,920 -49 11.5 10.1 -37.9 -4.9 0
سامان 1400/02/0512   ماهه  سال 1399 0k 0k 0k0k 33,883 26,977 21,861 2,186,100 0 0 25.1 0 0
وپست 1400/01/2912   ماهه  سال 1399 3,233k 289,156k 289,326k-170k 2,118 0 100.1 0 0 0
وزمين 1400/07/2812   ماهه  سال 1399 0k 556k 225k0k 331,347 331,070 330,901 3,309,010,000 0.7 40.5 99.9 59.6 0
وگردش 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 15,000k 661,774k 642,819k18,955k 420 0 97.1 0 0 0
دي 1399/10/309   ماهه  سال 1399 6,400k 344,709k 415,586k-70,877k 4,668 0 120.6 0 0 0
سمايه 1399/10/249   ماهه  سال 1399 4,000k 132,147k 455,708k-323,561k -14,704 0 344.9 0 0 0
وخاور 1399/10/309   ماهه  سال 1399 15,000k 341,693k 312,116k29,577k 628 0 91.3 0 0 0
ورفاه 1399/10/309   ماهه  سال 1399 23,326k 1,639,484k 1,548,814k90,669k 189 0 94.5 0 0 0
وسالت 1399/10/119   ماهه  سال 1399 500k 285,700k 284,478k1,222k 661 0 99.6 0 0 0
وسينا 1399/11/119   ماهه  سال 1399 10,000k 342,159k 308,326k33,833k 391 0 90.1 0 0 0
وشهر 1399/10/309   ماهه  سال 1399 15,573k 973,019k 1,174,582k-201,563k -1,352 0 120.7 0 0 0
وآيند 1399/09/176   ماهه  سال 1399 16,000k 2,105,014k 2,264,425k-159,411k -2,361 0 107.6 0 0 0
وانصار 1399/09/2712   ماهه  سال 1397 10,000k 516,493k 496,426k20,066k 511 0 96.1 0 0 0
ومهر 1398/05/1312   ماهه  سال 1397 12,000k 659,743k 641,395k18,348k 302 0 97.2 0 0 0
حكمت 1397/10/309   ماهه  سال 1397 6,000k 49,486k 42,586k6,900k 21 0 86.1 0 0 0
وكوثر 1397/04/1912   ماهه  سال 1396 6,000k 201,631k 195,083k6,548k 16 0 96.8 0 0 0
وقوام 1395/12/166   ماهه  سال 1395 8,000k 645,416k 636,773k8,643k -28 0 98.7 0 0 0
ونور 1395/08/236   ماهه  سال 1395 3,000k 18,203k 14,785k3,418k 68 0 81.2 0 0 0