مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
پارتا 1402/02/2512   ماهه  سال 1401 700k 5,381k 1,337k0k 3,283,656 3,075,954 2,700,274 3,858 3.6 24.9 19.8 50.2 0
پاسا 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 1,900k 10,221k 5,637k0k 3,604,074 3,017,966 2,583,867 1,360 1.7 55.2 14.7 25.3 0
پتاير 1402/02/2812   ماهه  سال 1401 13,000k 24,121k 9,472k0k 2,580,013 2,128,461 1,457,180 112 1.2 39.3 7.1 6 0
پدرخش 1402/02/2712   ماهه  سال 1401 500k 996k 209k0k 307,602 265,227 256,864 514 4.7 21 19.7 25.8 0
پشاهن 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 60k 1,753k 1,545k0k 107,602 79,157 129,949 2,155 0.9 88.1 8.3 7.4 0
پكوير 1401/12/1212   ماهه  سال 1401 4,360k 22,422k 14,832k0k 4,745,457 3,392,007 1,612,851 370 1 66.2 6.1 7.2 0
پلاسك 1402/03/0112   ماهه  سال 1401 1,460k 5,992k 4,747k0k 1,432,523 10,332 6,780 5 1.1 79.2 0 0.1 0
پلوله 1402/03/1812   ماهه  سال 1401 225k 2,748k 938k0k 569,757 707,545 1,363,361 6,059 2.5 34.1 57.2 49.6 0
پيزد 1402/03/1612   ماهه  سال 1401 2,040k 16,399k 12,409k0k 2,041,087 1,472,752 1,248,698 612 1.1 75.7 5.1 7.6 0
پسهند 1401/10/299   ماهه  سال 1401 350k 3,815k 1,769k0k 1,412,534 1,204,265 1,245,188 3,558 1.8 46.4 34.5 32.6 0
پكرمان 1401/10/309   ماهه  سال 1401 2,527k 37,455k 32,399k0k 5,145,618 4,349,406 2,187,085 866 1 86.5 4.3 5.8 0
پلاست 1401/10/279   ماهه  سال 1401 500k 2,694k 1,999k0k 640,407 481,836 571,400 1,143 1.1 74.2 27.5 21.2 0