مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
پسهند 1401/02/0812   ماهه  سال 1400 350k 3,305k 1,456k0k 1,515,358 1,320,934 1,311,625 3,748 1.7 44.1 38.5 39.7 0
پكوير 1400/07/289   ماهه  سال 1400 2,180k 17,424k 12,180k0k 4,223,693 3,539,295 2,548,239 1,169 1.1 69.9 17.7 14.6 0
پارتا 1400/07/306   ماهه  سال 1400 2,202k 18,134k 12,626k0k 1,865,969 1,588,789 1,079,172 490 1.1 69.6 16 6 0
پاسا 1400/07/306   ماهه  سال 1400 900k 6,852k 4,714k0k 1,197,716 1,200,247 915,180 1,017 1.3 68.8 16.2 13.4 0
پتاير 1400/07/296   ماهه  سال 1400 9,883k 18,671k 4,988k0k 1,288,525 1,169,526 926,379 94 1.2 26.7 13.7 5 0
پدرخش 1400/07/306   ماهه  سال 1400 153k 749k 267k0k 24,503 7,800 15,153 99 2.8 35.7 3.5 2 0
پشاهن 1400/07/296   ماهه  سال 1400 60k 799k 675k0k 65,852 59,218 57,729 957 0.9 84.4 15.3 7.2 0
پكرمان 1400/06/176   ماهه  سال 1400 1,860k 0k 0k0k 1,745,044 1,850,602 1,284,785 691 0 0 12.5 0 0
پلاست 1400/07/296   ماهه  سال 1400 500k 894k 1,444k0k 238,975 178,493 142,275 285 0.7 161.6 16.1 15.9 0
پلاسك 1400/07/286   ماهه  سال 1400 914k 4,329k 3,620k0k 454,753 10,048 6,252 7 1.1 83.6 0.1 0.1 0
پلوله 1400/07/286   ماهه  سال 1400 225k 1,919k 1,837k0k 70,579 10,171 -19,519 -87 0.8 95.7 -2.1 -1 0
پيزد 1400/07/306   ماهه  سال 1400 510k 15,171k 11,726k0k 1,800,276 1,595,527 1,063,793 2,086 1.2 77.3 11.7 7 0