مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بالبر 35,390 4.9835,250 4.57280 933,04132,887M
نيرو 26,950 2.8626,950 2.8644 418,48611,278M
بتك 157,850 1.97157,850 1.973 21534M
بكام 1,915 1.751,909 1.43580 9,276,99117,713M
بترانس 2,522 0.322,544 1.192,522 70,277,113178,802M
بشهاب 94,840 1.5294,470 1.12687 197,64418,672M
بسويچ 16,180 0.8716,170 0.81161 279,9294,612M
بنيرو 2,510 1.412,484 0.36290 10,010,70324,863M
بايكا 15,990 2.4315,650 0.26243 378,5815,931M
بكاب 64,160 (0.56)64,240 (0.43)1,516 1,128,17572,478M
بموتو 72,500 (0.19)73,000 0.51,189 901,68165,827M
برانسفو 1,000 01,000 00 00M
برانس 1,000 01,000 00 00M
نيرو ترانسفو 1,000 01,000 00 00M